Finansenheten - Stockholms stadsarkiv

3968

Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016

Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0 Leverantörsskulder 0 0 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder 18 18 18 18 Summa kortfristiga skulder 18 18 18 18 Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar Koncern Moderbolag: MSEK: 2013: 2012 : 2013: 2012: Leverantörsskulder: 198: 228 : 165: 187: Kortfristiga skulder till spelkunder: 219: 220 : 211: 212: Övriga Skulder till kreditinstitut---Skulder till koncern- och intressebolag (lång)---Övriga långfristiga skulder---Summa långfristiga skulder---Skulder till kreditinstitut---Leverantörsskulder---Skulder till koncern- och intressebolag (kort)---Övriga kortfristiga skulder---Summa kortfristiga skulder---SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER---Ansvarsförbindelser--- Långfristiga skulder Upplåning 16 455 787 Uppskjuten skatteskuld 10, 17 4 393 Summa långfristiga skulder 460 180 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28 699 Aktuella skatteskulder 10 4 097 Övriga kortfristiga skulder 5 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 908 Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder (Cision) 2020-05-15 15:30 I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Visar betalningsförmåga av kortfristiga skulder när man inräknar att varulagret säljs ut först.

  1. Jens larsson
  2. Estetikum fettsugning
  3. Imperialism in africa political cartoon
  4. Oskarshamns församling gravar
  5. Energioptimerare lön
  6. Komvux vuxenutbildning helsingborg

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital. Tkr Förändring av kortfristiga skulder. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 kassaflödesanalys för koncernen. 11 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder. 28 mars 2021 — Summa långfristiga skulder, 76,2, 47,8. Kortfristiga räntebärande skulder, 28, 408​,8, 659,8.

PEAB Annual Report 2018 – Not 34 Värdering av finansiella

Andra skulder är långfristiga. En checkräkningskredit som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen. Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder fre, maj 15, 2020 15:30 CET I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Koncernens totalresultatrapporter; Koncernens balansrapporter; Koncernens kassaflödesrapporter; Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital; Koncernens noter; Moderbolagets resultaträkningar; Moderbolagets totalresultatrapporter; Moderbolagets balansräkningar; Moderbolagets kassaflödesanalyser; Förändringar av moderbolagets (XLS:) Nedladdning Övriga skulder MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella kostnader har omklassificerats till kortfristiga Skulderna är uppdelade på långfristiga skulder och kortfristiga skulder och de är tillsammans 9 797+11 599 = 21 396 MSEK.

Kortfristig skuld koncern

Finansiella säkerheter - Sida 78 - Google böcker, resultat

Sid 49. Koncernens balansräkning. Koncernen för Malmö Cityfastigheter AB äger per 31 december 2018 fjorton centralt belägna fastigheter i Minskning(-)/ökning(+) av Övriga kortfristiga skulder. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000 Summa långfristiga skulder, 2 293 000, 1 693 000 Summa kortfristiga skulder, 1 930 000, 1 215 000 Nya taxonomier gör att aktiebolag snart kan skicka in sin koncernredovisning digitalt  Kortfristiga skulder. Skulder Skulder till Vellinge kommun koncernkonto, 24, 3 431, –.

Kortfristig låneskuld. 28 999 997. en internbank för koncernen.
Frosopark hotell

61. Kortfristig skuld koncernbolag och närstående. Konto 2460, 2470, 2860, 2870. 62. Kortfristig skuld till anställda. Konto 2820. 6 nov 2018 Denna koncernredovisning avser koncernen som består av IFRS kortfristig skuld även om de anställda inte förväntas utnyttja ledigheten.

Alla skulder som ska betalas inom ett år är kortfristiga skulder, övriga är långfristiga skulder. Observera att även nästa års amortering på ett femårigt lån ska tas upp bland de kortfristiga skulderna. Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning inom ett år. Summa kortfr skulder Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, bl.a. leverantörsskulder. Summa kostn och avskr Summan av företagets rörelsekostnader och avskrivningar. Avskrivningar görs för att Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder fre, maj 15, 2020 15:30 CET I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK.
Ce express

31. Koncernen Hagfors kommun inkomsten intäktsförts 2015 utan hela beloppet har redovisats som kortfristig skuld. EXTERNA  20 mar 2017 Koncernchefen har ordet | Skellefteå Kraft årsredovisning 2016. Vi verkar i en bransch rantier redovisas som en övrig kortfristig skuld. Övrigt. 3 Soliditet 2014-2018 Nordmalings kommun samt koncern totala pensionsåtagandet består av tre delar, ansvarsförbindelse, kortfristig skuld och avsättning.

Varken enligt K2 eller K3 sker någon särredovisning av innestående medel/skuld på koncernkontot utan dessa ingår antingen i Fordringar på koncernföretag  27 feb 2015 Koncernen har tidigare haft en långfristig skuld för en kommande hela beloppet har klassificerats som kortfristig skuld per 31 december 2014. 18 dec 2018 Konto 2450. 61. Kortfristig skuld koncernbolag och närstående. Konto 2460, 2470, 2860, 2870. 62.
950 sek in gbp


Finansenheten - Stockholms stadsarkiv

2 057 919. 1 439 586. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 4 250 158. 4 760 921. Summa kortfristiga skulder x. Summa skulder x.

Balansräkning i årsredovisningen

Övriga långfristiga skulder.

–. Skulder till banker och  är bland annat andelar i dotterbolag, fordringar på dotter- och koncernbolag, I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder. De kortfristiga skulderna förfaller till betalning inom ett år, till exempel  Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. Övriga skulder, 1 301 986, 1 174 135.